Copyright © en Disclaimer
Copyright © 2000 The Dog of ORLOK

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Het enige wat je wel mag doen is de javascript en opmaakcodes gebruiken van deze site. Het is echter niet de bedoeling dat je dat als 'dienst' op je eigen website aan gaat bieden. Ook mag het niet verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van deze website. Het is ook niet toegestaan om het frame met die pagina in je eigen website te openen, wat ook nog eens beveiligd is.


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die The Dog of ORLOK aan de samenstelling van de site van http://www.thedogoforlok.com en de daarop vermelde sites besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Omdat alles al eens bestaat op internet, maar je het niet altijd kan vinden, hebben wij alles bij elkaar gebracht op onze site. Een heleboel onderdelen hebben wij zelf bedacht, maar een aantal dingen komen letterlijk, of enigszins aangepast van een andere site. In dat geval is onderaan de pagina de site vermeld, met een link, zodat je ook die site eens kunt bezoeken!

De informatie op de site van http://www.thedogoforlok.com en alle daarop vermelde sites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is niet toegestaan dat een bezoeker van de site van http://www.thedogoforlok.com en alle daarop vermelde sites de site volledig of een gedeeltelijke weergave of reproductie van deze site in ongeacht welke vorm (fotokopie, foto, microfilm, magneetband, diskette , cd, zip of langs andere elektronische weg) zonder de uitdrukkelijke, schriftelijk gegeven toestemming van de auteur of diens rechthebbenden, te gebruiken.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site http://www.thedogoforlok.com en alle sub's geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van de http://www.thedogoforlok.com en alle daarop vermelde sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site van http://www.thedogoforlok.com en alle daarop vermelde sites aan u verstrekt is.